Covid-19 Sürecinde Kadın Kobiler: Pandemiye Yönelik Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması


Proje kapsamında saha araştırması, kadın KOBİ’lere uygulanacak anket formu yoluyla nicel verilerin toplanması ve bu verilerin analiz edilerek raporlaştırılması yöntemiyle yürütülmektedir.


Saha araştırmasında kadın KOBİ’lerin Covid-19’dan nasıl etkilendiği ve Covid-19 sürecinde işletmelerinin mevcut durumlarının ne olduğunu tespit etmek hedeflenmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar hem mentörlük programı kapsamında ele alınacak hem de raporlaştırılarak ilgili bölgelerde halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışan kurumlara sunulacaktır.


İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız.

  • Facebook Sosyal Simge
  • Twitter
  • Instagram

Bu web sitesi Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından Kanada Yerel Girişimler Fonu’nun desteğiyle yürütülen “Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

This website is produced within the project of “Empowerment of Women SMEs affected by Covid-19” conducted by the Public Research Foundation with the financial support of the Canada Fund for Local Initiatives.

İletişim

info@covid19kobiguclendirmeplatformu.com

Kamu Araştırmaları Vakfı

Tel: 0 (312) 431 10 99

E-posta: info@kav.org.tr

Web Sitesi: www.kav.org.tr

© 2020, founded by MediaMite.